021-28142

  • مجوز servco
  • گواهینامه بی ضرر بودن فرکانس
  • پروانه ISP