021-28142

سه ماه یک ماه
پیشنهاد ویژه آبان ماه 97

کاربران شبکه رسانه با خرید یا تمدید سرویس های 3 ماهه از یک ماه هدیه ویژه تا پایان آبان بهرمند می شوند.

لطفا پس از خرید با شماره 28142 واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید تا هدیه شما فعال شود.