021-28142

خدمات پس از فروش

واحد فروش

جهت اطلاع از خدمات و تعرفه ها لطفا با شماره 28142 داخلی 207 تماس حاصل نمایید.

واحد امور مشترکین

جهت اطلاع از خدمات پس از فروش و امور مشتریان لطفا با شماره 28142 داخلی 206 تماس حاصل نمایید.

واحد پشتیبانی فنی

جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی فنی لطفا با شماره 28142 داخلی 301-302-303 تماس حاصل نمایید.

واحد نصب و راه اندازی

جهت اطلاع از خدمات نصب و راه اندازی لطفا با شماره 28142 داخلی 110 تماس حاصل نمایید.